Проектиране на локални пречиствателни станции за отпадъчни води до 750 ЕЖ


МОДУЛНИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ТИПОВЕ МОДУЛНИ СТАНЦИИ

Нашият екип извършва пълен цикъл от проектиране, строителство и експлоатация на пречиствателни станции (съоръжения) за отпадъчни води до 750 ЕЖ.

5

My-Documents-iconПРОЕКТИРАНЕизготвяне на технологичен проект по данни на инвеститора за конкретно населено място. Необходимите първоначални данни за проектиране могат да се свалят от тук (……..сваляне). Срокът за изпълнение на проекта зависи от големината на населеното място и от срока за извършване на предпроектни проучвания.


Configuration-iconСТРОИТЕЛСТВО освен проектиране, предлагаме изграждане на пречиствателни съоръжения по индивидуална поръчка и проект. Съоръженията се изработват в заводски условия от висококачествен полипропилен с хидроустойчиви и корозионно устойчиви материали. Оборудването към съоръженията е от водещи немски производители, със съответната гаранционна обезпеченост. 


1-Normal-Home-iconМОНТАЖ – предлагаме готови модулни съоръжения, серийно производство, за директен монтаж на обекта. Пречиствателните съоръжения се окомплектоват с микропроцесорно табло за управления, ръководство за екплоатация и проект. Осигурява се пускане в експлоатация, обучение и сервизно обслужване. 


computer-search-iconПОЛЕЗНО или КАК ДА ИЗБИРАМЕ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ. Сгъласно Наредба №6 от 9.11.2000 г., Чл. 14.  (1) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2004 г.), отпадъчните води от агломерации под 2000 е. ж., които постъпват в канализационните мрежи, преди заустването им във водните обекти трябва да бъдат подложени на подходящо пречистване. Заустване на битови отпадъчни води във водни обекти без разрешително се допуска за обекти извън регулацията на населените места при максимално денонощно водно количество до 10 куб.м/ден  и товар на замърсяването до 50 еквивалентни жители.

Съгласно българското законодателство, наредбите регулиращи условията по пречистване и заустване на отпадъчни води във водни обекти, са съответно:

Наредба №6 от 9.11.2000 г.  .....   (преглед)
Наредба №7 от 14.11.2001 г. .....   (преглед)

При избор на пречиствателна станция за отпадъчни води в строителния бранш, основен и определящ фактор се явява цената на съответното съоръжение.  Трябва да се има впредвид обаче, че за да бъдат изпълнени изикванията на МОСВ, както и на европейската директива за качество на заустваните води във водни обекти, изборът на технология на пречистване, качеството на изпълнение на съоръженията, както и експлоатацията са от особена важност и първостепенно значение при избор на съоръжение за третиране на фекални води.

Повечето технологични решения за пречистване на отпадъчните води от жилищни и обществени сгради, агломерации и малки населени места, включват освен отстраняване на основните замърсители (като едри твърди битови отпадъци задържани от решетката, БПК5, неразтворени вещества) така и биогенните елементи азот и фосфор или т.нар. допречистване на отпадъчни води. При избор на ЛПСОВ, допречистването следва да бъде доказано, взависимост от изискванията посочени в издаденото от съответната басейнова дирекция разрешително за заустване.

Tablitza

Критерии за устойчивост и оценка на малки пречиствателни станции за отпадъчни води

Технически критерии – заложената технологична схема на пречистване е изключително важен фактор, тъй като се очаква една малка пречиствателна станция да бъде експлоатирана без непрекъснат надзор над протичащите в нея технологични процеси. Това означава, че съоръжението трябва да бъде оразмерено и конструирано по начин, който да дава възможност за най-добро, елементарно обслужване на станцията, лесна поддръжка и минимална ангажираност от страна на ползвателите. На практика пазарните очаквания са за продукт който притежава високо ниво на автоматизация, чрез използването на надеждна и изпитана електронна системи за управление и контрол на оборудването.


Икономически критерии –
 които се отнасят и до двете – начални капиталови и експлоатационни разходи.  При избор на модулна пречиствателна станция, обикновено по-голямо внимание се отделя на началните капиталови разходи, които трябва да се платят в кратък период от време. Експлоатационните разходи, които не са толкова очевидни във времето, се явяват като второстепенен фактор при избор на технология и технически продукт. Структурата на разходите за различните технологии обаче, могат значително да варират и оказват решаващо значение за успеха на инвестицията.Следва да се отбележи, че модулните пречиствателни станции са изключително чувствителни към непрекъснато променящият се входящ поток и състав на отпадъчните води, и при определени условия могат да се появят признаци на нисък пречиствателен ефект, дори ако всички технически системи работят правилно (например прекалената употреба на перилни препарати, залпов входящ поток, ниско потребление на вода и др.)

По долу са изброени някои специфични критерии за устойчивост и оценка на ЛПСОВ

  • лесни и достъпни за потребителя експлоатационни дейности, включително време, честотата на поддръжка и простота на техническото обслужване;
  • надеждност на експлоатацията, включително техническа и технологична надеждност и стабилност при променливи условия (температура, скорост на утаяване на утайката, пиково натоварване);
  • икономически аспекти, включително начални капиталови и експлоатационни разходи изчислени на годишна основа;
  • въздействие върху околната среда, включително отделяне на неприятни миризми, шум, насекоми и др.;
  • актуалност на технологичния проект, включително системите за мониторинг и контрол, качествено оборудване, използване на корозионно устойчиви материали;
  • естетика на дизайна, включително интеграция с ландшафта и цялостния облик съоръжението.

Leave a Reply