Лабораторни анализи за определяне качествени показатели на отпадъчни води

ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ (СЪГЛАСНО STANDARD METHODS) :

IMG_0957

Преди всеки анализ пробите се центрофугират за отделяне на биомасата от анализираната проба.

• Определяне съдържанието на амониеви йони – колориметричен метод на Неслер. Амониевите йони взаимодействат в алкална среда с Неслеров реактив, като образуват цветно съединение. Интензитетът на оцветяването е пропорционален на съдържанието на амониевите йони.

• Определяне съдържанието на нитритни йони – колориметричен метод. Основава се на диазотирането на сулфаниловата киселина в кисела среда от присъстващите в изследваната вода нитрити и реакцията на получената сол с – нафтиламин, при което се получава червено-виолетово азобагрило.

• Определяне на нитратни йони – колориметричен метод. Нитратите в присъствие на концентрирана трихлороцетна киселина образуват с натриевия салицилат сол на нитросалициловата киселина, оцветена в жълт цвят.

• Определяне съдържанието на кислород – чрез йоноселективни електроди.

• Определяне на БПК5 – колориметричен метод. Нитратите в присъствие на концентрирана трихлороцетна киселина образуват с натриевия салицилат сол на нитросалициловата киселина, оцветена в жълт цвят.

• Определяне на ХПК – колориметричен метод. Нитратите в присъствие на концентрирана трихлороцетна киселина образуват с натриевия салицилат сол на нитросалициловата киселина, оцветена в жълт цвят.

• Определяне съдържанието на белтък в пробата – колориметричен метод. Нитратите в присъствие на концентрирана трихлороцетна киселина образуват с натриевия салицилат сол на нитросалициловата киселина, оцветена в жълт цвят.

Leave a Reply