BioStep – програма за оразмеряване на ПСОВ

BioStep – програма за оразмеряване на ПСОВ: За технологичното оразмеряване на съоръженията се използват различни световно признати методики, които са включени в създаден за целите на проектирането на ПСОВ програмен продукт, BioStep, Ver 1.0. В програмния продукт са включени общо три…

Основни проблеми при експлоатация на модулни ПСОВ

ВЪПРОСИ/ОТГОВОРИ По надолу са изброени някои често срещани проблеми при експлоатацията на модулни ПСОВ: • В малките ЛПСОВ залпово постъпва концентриран поток от битови отпадъчни води, в който количеството на органиката, азота и фосфора не са в оптималната пропорция за…

Лабораторни анализи за определяне качествени показатели на отпадъчни води

Лабораторни анализи за определяне качествени показатели на отпадъчни води

ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ (СЪГЛАСНО STANDARD METHODS) : Преди всеки анализ пробите се центрофугират за отделяне на биомасата от анализираната проба. • Определяне съдържанието на амониеви йони – колориметричен метод на Неслер. Амониевите йони взаимодействат в алкална среда с Неслеров реактив, като…

WEST

WEST

Софтуерен продукт WEST  Програмният продукт WEST е мултиплатформена система за моделиране и експериментиране на симулационни модели на всяка една система, която може да бъде представена от алгебрични и диференциални уравнения. Досега WEST основно е използван в контекста на изследвания относно…