Лабораторни анализи на питейни и отпадъчни води

Извършване на лабораторни анализи за определяне на основни технологични показатели на отпадъчните води. Взимането на проби може да  стане на място от наш сътрудник, като за целта е необходимо да се свържете с представител на групата “Water Project Group” от меню Контакти. Единичните проби дават заснемане на ситуацията в момента на вземане на пробата. Предлагат се следните видове услуги:

5

search-iconТестове за бързи анализи (кюветни тестове) – с тестовете за бързо определяне, които се базират на оптично сравняване, могат да бъдат определени повечето технологични показатели характеризиращи отпадъчните води. Всички кюветни тестове се определят на място, в полеви условия, като за целта е необходимо да се предостави “представителна” проба за анализ непосредствено преди измерването.

5

imprumut rapid pe loc

desktop-iconПроби за анализ могат да бъдат доставени и на място в лабораторната база, за което е необходимо отново да се свържете с представител на групата “Water Project Group” от меню “Контакти“. В този случай предоставената проба трябва да бъде “представителна”, т.е. от места с възможно най-голямо смесване (напр. преливник, разпределителна шахта и др.). За транспортиране на пробите до лабораторията е най добре да се използват съдове с вместимост 1.5 – 2.5 л. (пластмасови съдове с подходящо затваряне). Всички взети проби се описват точно, като място и време на пробовземане.

  • Определяне на рН – БДС 17.1.4.27:1980; ISO 10523:1994
  • Определяне на температура – БДС 17.1.4.01-77
  • Определяне на неразтворени вещества – БДС 17.1.4.04-80; БДС EN 872:2003
  • Определяне на електропроводимост – БДС EN 27888:2002
  • Определяне на разтворен кислород – БДС 17.1.4.08:1978;  БДС EN 25814-2002
  • Определяне на БПК5 – БДС EN 1899-1:2004; БДС EN 1899-2:2004
  • Определяне на ХПК;
  • Определяне на  азот амониев N-NH4 – БДС ISO 7150/1
  • Определяне на азот нитритен – N-NO3 – БДС ISO 7890-3:1998
  • Определяне на ортофосфати – P-PO4 – БДС EN ISO 6878-1:

Определянето на съдържанието на разтворен кислород и суспендирани вещества се извършва на място със сонда, като за целта е необходимо да се предостави директен достъп до съоръжението с активна утайка.

You should think about what kind of paper is necessary and then get paper that where to buy essays online may work for that paper.

Leave a Reply