Услуги

Проектиране на пречиствателни станции за отпадъчни води над 2000 ЕЖ

 • Разработване на прединвестиционни проучвания за инвестиционния проект, в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за устройство на територията и с изискванията към подготовката на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС и приложенията към тях;
 • Разработване на идейни проекти в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за устройство на територията и с изискванията към подготовката на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС и приложенията към тях.

 • Разработване на работни проекти в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за устройство на територията

Проектирането на градски пречиствателни станции за отпадъчни води е съобразено:

 • с действащата нормативна уредба за подобен тип дейности;
 • с нормативните изисквания и реално приложимото според теренните, климатичните и геоложките особености на населеното място;
 • със запазване екологичното равновесие на населеното място;
 • с последни иновации на висококачествени и ефективни материали, оборудване и технологични решения в сферата на ВиК мрежите;
 • с постигане на заложените показатели за икономическа ефективност.

Проектиране за серийно производство: 

предлагаме проектиране и разработване на типови модулни съоръжения за биологично пречистване на отпадъчни води, предназначени  за третиране на водни емисии от малки обекти – малки селища (до 500 жители), вили, отделни жилищни сгради (с минимум 4 обитатели) и хотели извън населени места, къмпинги, мотели, бензиностанции и някои малки промишлени предприятия.

Модулните пречиствателни съоръжения осигуряват:

 • Отстраняване на миризми;

 • Минимални обеми на излишната утайка в резултат на конструиран аеробен стабилизатор и модул за механично обезводняване;

 • Отделяната стабилизирана утайка може да бъде използвана за наторяване;

 • Ниски експлоатационни разходи;

 • Минимални експлоатационни изисквания;

 • Гарантирано качество на пречистените отпадъчни води;

 • Обслужването на станцията се отличава с простота и не изисква обучен персонал;

 • Съоръжението има множество модификации, които са способни гъвкаво да се пригодят към конкретните изисквания на потребителя;

 • Осигурява се въвеждане в експлоатация;

 • Осигурява се издаване на официален протокол за изпитване качеството на пречистените отпадъчни води;

 • Предоставят се технически указания за правилна експлоатация на биологичната пречиствателна станция.

Leave a Reply