ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ

Съгласно изискванията на Директива 91/271 ЕЕС всички агломерации с над 2 000 е.ж. следва да осигуряват биологично пречистване на битовите отпадъчни води, а тези от тях с над 10 000 е.ж., които заустват директно или във водосбора на чувствителна зона да отстраняват и биогенните елементи азот и фосфор. Емисионните норми по определени показатели, които следва да бъдат постигнати, са посочени в Директивата и в Наредба № 6, като конкретните изискванията и показателите, на които следва да отговарят пречистените отпадъчни води, се определят от компетентният орган по Закона за водите в разрешителното за заустване по Наредба № 2 в зависимост от състоянието на водоприемника на отпадъчните води.

През последните 4 години нашият екип изготви технологични проекти за следните обекти:
.
с. Вълнари, Община Никола Козлево – 2500 ЕЖ
с. Брестовене, Община Завет – 4200 ЕЖ
с. Подайва, Община Исперих – 3300 ЕЖ
с. Памукчии, Община Нови пазар  – 2300 ЕЖ
гр. Нови пазар, Община Нови пазар – 17 000 ЕЖ
с. Каолиново, Община Каолиново – 3100 ЕЖ
с. Езерче, Община Цар Калоян – 3300 ЕЖ
с. Черник, Община Дулово – 3300 ЕЖ
гр. Борово, Община Борово – 2600 ЕЖ
гр. Раднево, Община Раднево – 17 300 ЕЖ
гр. Върбица, Община Върбица, Област Шумен – 5200 ЕЖ
гр. Трън, Община Трън, Област Перник – 3100 ЕЖ
.
Членове на екипа участваха в изготвянето на прединвестиционните проучвания (ПИП) и идейните проекти (ИП) на ПСОВ:
.
гр. Петрич, Община Петрич – 40 000 ЕЖ
агломерация Несебър-Сл.Бряг-Равда, Община Несебър – 220 000 ЕЖ
.
както и в изготвянето на проекти за оферти за ПСОВ на редица Български градове: гр.Враца; гр. Ябланица; гр. Дряново; гр. Ихтиман; гр. Радомир; гр. Килифарево и др.
и международни обекти: гр. Шабац – Сърбия;  гр. Кула и гр. Врбас – Сърбия; гр. Лесковац – Сърбия; гр. Славонски Брод – Хърватска;  гр. Търговище – Румъния;  гр. Сантана и гр. Арад – Румъния и др.

Leave a Reply