Лабораторни анализи

Лабораторни анализи за определяне качествени показатели на отпадъчни води

Лабораторни анализи за определяне качествени показатели на отпадъчни води

ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ (СЪГЛАСНО STANDARD METHODS) : Преди всеки анализ пробите се центрофугират за отделяне на биомасата от анализираната проба. • Определяне съдържанието на амониеви йони – колориметричен метод на Неслер. Амониевите йони взаимодействат в алкална среда с Неслеров реактив, като…