Експлоатация на ПСОВ

Основни проблеми при експлоатация на модулни ПСОВ

ВЪПРОСИ/ОТГОВОРИ По надолу са изброени някои често срещани проблеми при експлоатацията на модулни ПСОВ: • В малките ЛПСОВ залпово постъпва концентриран поток от битови отпадъчни води, в който количеството на органиката, азота и фосфора не са в оптималната пропорция за…

Лабораторни анализи за определяне качествени показатели на отпадъчни води

Лабораторни анализи за определяне качествени показатели на отпадъчни води

ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ (СЪГЛАСНО STANDARD METHODS) : Преди всеки анализ пробите се центрофугират за отделяне на биомасата от анализираната проба. • Определяне съдържанието на амониеви йони – колориметричен метод на Неслер. Амониевите йони взаимодействат в алкална среда с Неслеров реактив, като…