BioStep – програма за оразмеряване на ПСОВ

За технологичното оразмеряване на съоръженията се използват различни световно признати методики, които са включени в създаден за целите на проектирането на ПСОВ програмен продукт, BioStepVer 1.0. В програмния продукт са включени общо what website can help me with my math homework looking for a husband onlineтри методики за технологично оразмеряване на биологичното стъпало на пречиствателните станции. Първата методика е базирана на модела на Международната асоциация по водите IWA – Activated Slusdge Model 1-3, разработен за практическо ползване в четвъртото издание на справочната монография на Metcalf&Eddy от 2003 г. Втората методика е разработена в техническите указания за проектиране на  Германската асоциация за води и отпадъци DWA – ATV  A-131 от май, 2000 г. И в двете методики всички стойности на показателите friend essay writing https://writemypaper4me.net/, които се отчитат графично или таблично са включени като функции в програмния продукт, чрез разработени от автора алгоримти и аналитични зависимости.

Biostep

Третият алгоритъм включен в програмния продукт се базира на матрицата на Петерсон, чрез която съответните кинетични и стехиометрични зависимости са включени в Activated Sludge Model 3, но с включена нова формула за определяне на прираста на активната утайка в аеробня басейн и формула за определяне на неговия обем. Същата трябва да се използва при оразмеряване на съоръжения с нитрификация съчетана с предварителна или последваща денитрификация и симултантно отстраняване на фосфора.

Определянето на обема на денитрификационната зона се извършва итеративно, чрез задаване на различни стойности на хидравличния времепрестой в безкислородния реактор. Тази итерация се извършва до момента в който стойността, получена за нитратния масов поток, реwhat website can help me with my math homework looking for a husband onlineциркулиращ към денитрификатора стане по-малка от стойността на масовия поток нитрати, който може да бъде денитрифициран в съоръжението при така зададения хидравличен времепрестой. Неудобството при оразмеряването на денитрификационния басейн предложен от Metcalf&Eddy е графичното отчитане на всички стойности, задавани по итеративен път за определяне обема на денитрификатора (като скоростта на денитрификация, отношението субстрат-микроорганизми и отношението на лесно разградимия субстрат към цялото количество на субстрата). В програмният продукт BioStep са изведени аналитичните функции на съответните емпирични и графични зависимости за автоматизирано отчитане и оразмеряване на безкислородния реактор, без да се налага графичното отчитане на горепосочените параметри.

.: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове

Leave a Reply