Проучвания

ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПРОУЧВАНИЯ С ЦЕЛ ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТНИ РЕШЕНИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА ГРАДСКИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ    СТАНЦИИ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ИЛИ МОДУЛНИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Целта на проучването е да се събере и анализира информация по екологичните проблеми и техните причини, както и наличните екологични системи и тяхната ефективност. Проучването на даден обект с цел подобряване или изграждане на водни системи (водоснабдяване, канализация, пречиствателна станция), включва събиране и анализиране на следният кръг от данни:

 • Характеристика на територията (община, агломерация);
 • Местоположение на проекта; земеползване и природни ресурси;
 • Демографска и социално-икономическа характеристика;
 • Икономически дейности (промишленост, земеделие, транспорт, т.н.);
 • Чувствителност на компонентите на околната среда;

Предварителните проучвания, които се извършват, обхващат също така проблемите с околната среда, като например:

 • Източници на замърсяване;
 • Концентрация на източници на замърсяване (“горещи места”);
 • Въздействие от замърсяването върху околната среда и нейните отделни компоненти (въздух, вода, почва);
 • Въздействие от замърсяването върху човешкото здраве;

За сектор “Третиране на отпадъчните води” се извършват следните видове проучвания:

 • Характеристика на отпадъчните води (битови, промишлени, т.н.);
 • Проектна мощност по отношение на товара (БПК5 в съответствие с Директива 91/271/EC) и по отношение на хидравличния капацитет;
 • Техническо описание на технологията на третиране (първично, вторично и третично стъпало);
 • Описание на водоприемника, неговите характеристики и целта за качеството на водите му, което трябва да бъде постигнато или запазено.

Утайки:

 • Третиране на утайките;
 • Депониране на утайките

 

Most small business owners have been using these why not check here services for ages.

Leave a Reply