Проектиране на ВиК мрежи

Проектиране на ВиК мрежи и съоръжения

Изготвяне на мотивирани предложения, прединвестиционни проучвания и инвестиционни проекти във всички фази и части, съгласно Закона за устройство на територията.

 

Picture1
Видове проекти:

 • Улични водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения
 • Площадкови ВиК мрежи
 • Сградни водопроводни и канализационни отклонения

Всички изготвени проекти са съгласно НАРЕДБА №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Нашите специалисти са участвали в проектирането на над 40 ВиК инфраструктурни проекта, от които по важни:

Прединвестиционни (ПИП) и идейни проекти (ИП):

 • ПИП на ВиК мрежата на гр. Чепеларе, 2015 година;
  • ПИП и ИП за ВиК мрежите на селата Бели Искър, Маджаре, Говедарци и Мала Църква, Община Самоков, 2015 година;
  • ПИП за ВиК мрежата на к.к. Пампорово, 2015 година;
  • Идеен проект (Мотивирано предложени) за изграждане на главни канализационни клонове, Столична Община, район Лозенец, 2012 година.

Над 30 работни проекта на територията на гр. София и други в страната, вече изградени:

 •  „Изграждане на районна пречиствателна станция за отпадъчни води – Силистра, доизграждане на канализационната мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр.Силистра”, финансиран по Договор №DIR-51011116-43-127 към Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013“ – МОСВ, работен проект, 2013 – 2015 година;
 • Реконструкция и капитален ремонт на “Женски пазар” от ул. “Пиротска” до ул. “Св.Св. Кирил и Методий”, Столична Община, Район “Възраждане”, 2015 година;
 • Рехабилитация на резервоар “Под Симеоново” – 38 000 м3, за включването му към водоснабдителната мрежа на гр. София в експлоатационен режим, 2013 година;
 • Реконструкция на помпена станция “Кътина” – подмяна на помпени агрегати, гр. Нови Искър, Столична Община, Район “Нови Искър”, 2013 година;
 • Площадкови ВиК мрежи на депата за битови отпадъци на гр. Разлог, гр. Плевен, гр. Велико Търново, гр. Левски и гр. Варна, 2013 година;
 • Проект за Площадкова канализация и съоръжения от нея на територията на ТЕЦ Марица Изток 1, 2012 година;
 • Работен проект за главни водопроводни и канализационни клонове, ж.к. “Бъкстон”, Столична Община, Район “Витоша”; 2012 година;
 • Работен проект водовземно съоръжение за основно водоснабдяване на р-р “Изток” от гравитачен канал 1580/2000 мм – дебит 500 л/с, гр. София; 2011 година;
 • и други.

 

Leave a Reply