Основни проблеми при експлоатация на модулни ПСОВ


Explorer-icon

ВЪПРОСИ/ОТГОВОРИ

По надолу са изброени някои често срещани проблеми при експлоатацията на модулни ПСОВ:

• В малките ЛПСОВ залпово постъпва концентриран поток от битови отпадъчни води, в който количеството на органиката, азота и фосфора не са в оптималната пропорция за протичане на биологическия процес на пречистване – съотношение – 100 : 5:1 (органика:азот:фосфор), следователно в примитивни, неавтоматизирани системи замърсяванията, излизащи извън пределите на споменатите пропорции, ще излизат на изхода просто непречистени с изходящите води.


Залпово постъпване в ЛПСОВ на битови отпадъчни води – реално е в малките системи за няколко минути да постъпят до над 20% от средноденонощното количество отпадъчни води. Следователно е повече от ясно, че системата трябва да може да задържи залповия приток в себе си, без да допусне изнасяне в изходящия поток на активна утайка. Това по принцип поставя под въпрос малките проточни системи или довежда до тяхното преоразмеряване по хидравлика, което пък води до проблеми с поддържане на постоянна зададена концентрация на активната утайка.


Продължително отсъствие на входящ поток води на входа на ЛПСОВ – когато семейството отсъства или ваканционният комплекс е зазимен. Без съответна система за автоматическо регулиране на аерационните процеси следва самоокисление (отмиране) на активната утайка и излизане на ЛПСОВ за дълго време извън проектните параметри.


Постъпване в състава на битовите отпадъчни води на токсични за микроорганизмите на активната утайка елементи, например синтетични повърхностно активни вещества от пералните машини или различни домашни дезинфектанти.


Висока концентрация на замърсяванията във входящия поток. Например при постъпване на отпадъчни води от кухнята БПК може да надмине стойности от 2000 мг/л.


Прираст на активната утайка в процеса на очистването. Наложително е да се предвиди подходяща система за изваждане на излишната активна утайка от реакторите, нейната стабилизация и евентуално обезводняване. Ако такава система отсъства, то неминуемо  в изходящия поток ще се получи замърсяване от излишния прираст. Това е проблем на повечето от предлаганите изделия на пазара.


wastewater

• Отсъствие на обслужващ персонал. Процесът на пречистване трябва да е напълно автоматичен и саморегулиращ се. Проблемът за изработването на високо надеждна и евтина система за автоматично регулиране на пречиствателния процес на поток от битови отпадъчни води за малки ЛПСОВ е достатъчно сложен. Потокът е нестационарен, нерегулярен и мени своите параметри както по дебит, така и по състав. Опростенческите решения в тези технологии не издържат и най-беглата проверка по отношение на надеждността на поддържаните параметри на пречистената отпадъчна вода на изхода. Такива прости системи обикновено постигат нормативните показатели на изхода само при строго определени стойности и качества на входящия поток.

Leave a Reply