Лабораторни изследвания за определяне качествените показатели на питейни и отпадъчни води

lab-beakers

Нашият колектив има достъп до специализирана лаборатория за анализи на качеството на отпадъчните води, което дава възможност за предлагане на оптимални решения за тяхното пречистване в зависимост от характеристиките на съответния обект. Предлагат се консултации от водещи специалисти в областта на технологиите за пречистване на отпадъчни води за всеки конкретен обект.

ХИМИЧНИ АНАЛИЗИ (СЪГЛАСНО STANDARD METHODS) :

Преди всеки анализ пробите се центрофугират за отделяне на биомасата от анализираната проба.

case study writing service

  • Определяне съдържанието на амониеви йони – колориметричен метод на Неслер;
  • Определяне съдържанието на нитритни йони –  колориметричен метод;
  • Определяне на нитратни йони –  колориметричен метод;
  • Определяне съдържанието на кислород – чрез йоноселективни електроди.
  • Определяне на БПК5 –  колориметричен метод;
  • Определяне на ХПК –  колориметричен метод;
  • Определяне съдържанието на белтък в пробата –  колориметричен метод;
  • Определяне концентрация на сухото вещество в утайката – тегловен анализ;


посещения на място, мобилна лабораторна база, лабораторни изследвания на място

Организират се посещения на място: при не добре сработени пречиствателни станции предлагаме посещения на самият обект и провеждане на лабораторни изследвания при полеви условия. Част от пробите се обработват на място, което дава възможност за моментно заснемане на пречиствателните процеси и мигновена картина на получените резултати.

Тестове за бързи анализи (кюветни тестове) – с тестовете за бързо определяне, които се базират на оптично сравняване, могат да бъдат определени повечето технологични показатели характеризиращи отпадъчните води. Всички кюветни тестове се определят на място, в полеви условия, като за целта е необходимо да се предостави “представителна” проба за анализ непосредствено преди измерването.

Проби за анализ могат да бъдат доставени и на място в лабораторната база, за което е необходимо отново да се свържете с представител на групата “Water Project Group” от меню “Контакти“. В този случай предоставената проба трябва да бъде “представителна”, т.е. от места с възможно най-голямо смесване (напр. преливник, разпределителна шахта и др.). За транспортиране на пробите до лабораторията е най добре да се използват съдове с вместимост 1.5 – 2.5 л. (пластмасови съдове с подходящо затваряне). Всички взети проби се описват точно, като място и време на пробовземане.

Leave a Reply