Проекти

Проектиране на малки пречиствателни станции до 750 ЕЖ  (следва …)

разработени са редица типови модулни съоръжения за биологично пречистване на отпадъчни води, предназначени  за третиране на водни емисии от малки обекти – малки селища (до 500 жители), вили, отделни жилищни сгради (с минимум 4 обитатели) и хотели извън населени места, къмпинги, мотели, бензиностанции и някои малки промишлени предприятия.

Проектиране на пречиствателни станции над 2000 ЕЖ (следва …)

разработените проекти над 2000 ЕЖ  са  в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за устройство на територията

Мониторинг на пречиствателни станции (следва …)

или обследване на ПСОВ, чрез използването на компютърни симулации
essay writer help

Leave a Reply